Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, vydanie osvedčenia, zmeny osvedčenia

 

Vybavuje:

Oddelenie organizačné - referát vnútornej správy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie vľavo, číslo dverí 114

Brigita Sopková, tel. 053/415 21 27, brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Mesto Spišská Nová Ves vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území mesta podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Mesta Spišská Nová Ves fyzická osoba doloží:

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.
Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je poľa položky 142 písm. b) správny poplatok vo výške 1,50 €.

Samostatne hospodáriacim roľníkom vydáva alebo potvrdzuje IČO Krajská správa Štatistického úradu SR v Košiciach, Werferova 3.

Príloha: Ohlásenie SHR, dokument rtf