Publikácie

2020

2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Nepotrebuješ to zažiť

Mesto Spišská Nová Ves vydalo v decembri 2015 informačno-preventívny materiál, ktorý vznikol v rámci projektu Nepotrebuješ to zažiť, realizovaného s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.

Cieľom projektu bolo formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie už na základnej škole a podpora žiakov v uvedomovaní si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď sú vystavení tlakom skupiny alebo tlakom vnútorného prostredia.

Tento materiál vznikol ako výstup z prednášok a besied pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišská Nová Ves . Publikácia obsahuje informácie o typoch omamných látok, ale hlavne o negatívnych zdravotných, sociálnych a trestno-právnych dopadoch užívania drog.

Rok 2014

Dejiny mesta Spišská Nová Ves, monografia

Dejiny mesta Spišská Nová Ves, monografia

Publikácia má spolu deväť kapitol, začína Prírodnými pomermi, ktoré spracovali Ing. Zuzana Krempaská a RNDr. Anna Leskovjanská. Spišskú Novú Ves v archeologických svedectvách spracoval PhDr. Marián Soják, PhD. Počnúc treťou kapitolou texty pojednávajú o demografických, politických, náboženských a školských pomeroch mesta, ako aj o hospodárskom a stavebnom vývoji. Nechýbajú ani informácie o ťažkých chvíľach obyvateľov mesta či už v podobe požiarov alebo morových epidémií. PhDr. František Žifčák sa v tretej kapitole venuje obdobiu stredoveku (1268 – 1526). Okrem iného táto kapitola obsahuje aj informácie o vzniku tzv. poľského zálohu a informácie o našej slávnej zvonolejárskej dielni a zánikom zálohu (1526 – 1772) spracoval doc. PhDr. Chalupecký. Roky 1772 až 1848 (Na prahu modernej spoločnosti) spracovala Mgr. Nina Palková. Vznik a vývoj moderného mesta (1848 – 1918) v období začínajúcom revolúciou 1848/49 po rok 1918 spracoval taktiež doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Doc. PhDr. Juraj Sulaček, CSc. spracoval obdobie 1918 – 1945. Novodobejším dejinám sa venoval PhDr. Alois Židlík, ktorý pripravil kapitoly 1945 – 1989 (Spišská Nová Ves v tzv. období socializmu) a 1990 – 2010 (Na ceste k slobodnej spoločnosti). Okrem uvedených autorov prispeli Mgr. Miroslav Lacko a Ing. Marián Jančura, CSc., ktorí spracovali oblasť baníctva. Kultúrny a spoločenský vývoj mesta zmapovali Mgr. Peter Zmátlo, PhD. a Dana Rosová. Ján Petrík sa venoval oblasti športu, oblasť zdravotníctva spracovali Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. a Dana Rosová. Informácie z oblasti školstva spracovala PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Kniha má 632 strán, 722 fotografií, 2 614 poznámok, resumé v troch jazykových mutáciách (anglická, nemecká, maďarská), hmotnosť 3 kg. Celkové výdavky na vydanie publikácie v náklade 3 000 ks sú cca 78 tisíc EUR.

Ostatné publikácie

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2010

Brožúra - informácie v celkovom náklade 8 000 ks v jazykových mutáciách (slovenky, anglicky). Poskytuje prehľad možností trávenia voľného času v meste.

Rok 2009

Farebná obrazová publikácia "Spišská Nová Ves" ISBN 978-80-970311-4-5 v náklade 2 000 ks v dvoch jazykových  mutáciách (slovenský, anglický jazyk).

Rok 2008

Brožúra Tipy, kontakty, informácie v celkovom náklade 10 000 ks v jazykových mutáciách (slovenky, anglicky). Poskytuje prehľad možností trávenia voľného času v meste.

Brožúrka Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves - Od najstarších čias po súčasnosť bola po častiach uverejňovaná v Kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves. Autorkou je PhDr. Ružena Kormošová.

Rok 2007

Tlač letákov o meste Spišská Nová Ves v celkovom náklade 14 000 ks v jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický, poľský, ruský, maďarský jazyk).

Rok 2006

Farebná obrazová publikácia "Spišská Nová Ves" ISBN 80-969-521-1-0 v náklade 2 500 ks v troch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk).

Rok 2004

Plnofarebná brožúra "Spišská Nová Ves" v náklade 3 000 ks s textami v troch jazykoch.

Rok 2003

Brožúra "Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi", v náklade 3 000 ks v trojjazyčnej mutácii pod označením ISBN 80-969054-9-X.

Rok 2002

Brožúra „Reduta v Spišskej Novej Vsi“ takisto v troch jazykových mutáciách pod označením ISBN 80-968861-8-5 v celkovom náklade 3 000 kusov.

Brožúry „Investujte v mikroregióne Spišská Nová Ves“ v náklade 500 ks.

Okrem toho uskutočnila v upravenej forme dotlač série letákov o kultúrnohistorických pamiatkach mesta Spišská Nová Ves v celkovom náklade 15 000 ks. Tiež bolo vytlačené druhé inovované vydanie brožúry o meste Spišská Nová Ves.

Rok 2001

Na základe úspešného predaja minuloročných spišských grajciarov bola tentokrát uskutočnená razba sady mincí štyroch slovenských miest, ktoré vydali regionálne mince v XX. storočí.

Rok 2000

Jedným zo zaujímavých reklamných predmetov mesta bolo bezpochyby vydanie pamätnej mince SPIŠSKÝ JEDNOGRAJCIAR pri príležitosti jubilejného roku 2000, ktorá mala hodnotu aj ako platidlo v meste Spišská Nová Ves v nominálnej hodnote 20 Sk.

Na základe úspešného predaja spišských grajciarov bola pri príležitosti prelomu storočí a tisícročí - milénia, uskutočnená razba spišských dvojgrajciarov spolu s dorazbou spišských jednograjciarov. Pri príležitosti nového milénia sa takisto zabezpečilo značkové “miléniové” víno s etiketou spišskonovoveskej veže a miléniovým rokom.

Rok 1999

- brožúra "Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi" bola vydaná v troch jazykových mutáciách, v celkovom náklade 3 000 kusov, pod označením ISBN 80-968238-4-1.

Rok 1998

- kniha "Spišská Nová Ves" pod ISBN 80-967-906-8-4 pri príležitosti 730. výročia mesta v náklade 4 000 ks v štyroch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický, francúzsky jazyk).

Rok 1997

- brožúra "Symboly mesta Spišská Nová Ves" pod ISBN 80-967-850-4-4 v náklade 3 000 ks v jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk),

- "Malý spišský slovník" od Jozefa Hodorovského pod ISBN 80-967-862-6-1 v náklade 1 000 ks.

Rok 1996

 - brožúra "Spišská Nová Ves" pod ISBN 80-967492-8-5 v náklade 7 000 ks v  troch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk),

- brožúra "Radnica v Spišskej Novej Vsi" pod ISBN 80-967659-9-X v náklade 3 000 ks v troch jazykových mutáciách (slovenský, nemecký, anglický jazyk),

- skladačka "Spišská Nová Ves" - 3 000 ks.