Tlačivá na stiahnutie

Vzory tlačív - oddelenie správy daní a poplatkov

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje

Miestny poplatok za komunálny odpad

Daň za ubytovanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vzory tlačív prihlásenie/odhlásenie psa v evidencii

Vzory tlačív stavebného úradu

Vzory tlačív - doprava

Vzory tlačív - územné plánovanie

Vzory tlačív - životné prostredie

Vzory tlačív - sociálna oblasť

Vzory tlačív - bývanie

Vzor tlačív - dotácie

Vzor tlačív- verejné podujatie a verejné zhromaždenie

Vzor tlačív - umiestnenie technicko-zábavného zariadenia

Vzor tlačív - súpisné číslo

Vzor tlačív - osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

Vzory tlačív - slobodný prístup k informáciám

Vzory tlačív - sťažností a petície

Vzor tlačiva - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

Vzor tlačiva - ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

Vzor tlačiva - matrika