Stavebné úpravy bytu

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 Zákona č. 50/76 Zb. - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Vybavuje:
Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje písomné Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na:
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

 

Ohlásenie musí obsahovať:

 

Doklady k žiadosti:

Dôležité dokumenty

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie odstánenia stavbySadzobník správnych poplatkov, dokument PDF