Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Peter Biskup
Mestský úrad - Radnica
Radničné námestie 7
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:
t. č. +421 534176 632
peter.biskup(at)mestosnv.sk

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Alena Hudáčeková
samostatný odborný referent

Kontakt:
t. č. +421 534176 634
alena.hudacekova(at)mestosnv.sk

Hlavného kontrolóra mesta volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na dobu určitú na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Jeho postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra, postavenie útvaru hlavného kontrolóra a ostatné súvisiace náležitosti upravuje § 18 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a súvisiaca legislatíva.

Pri výkone kontrolnej činnosti hlavný kontrolór postupuje v súlade s § 20 až § 27
zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.


Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

Hlavný kontrolór v rámci svojej pôsobnosti:

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.


Útvar hlavného kontrolóra

Mesto si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu.
Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.
Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.