Zasadnutie konané 6. 5. 2021

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Dotácia pre mestskú obchodnú spoločnosť Emkobel, a. s., Spišská Nová Ves na spolufinancovanie projektu

5. Návrh na schválenie peňažného vkladu do majetku obchodnej spoločnosti SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.

6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2020

7. Záverečný účet mesta za rok 2020 a Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Sp. Nová Ves k 31. 12. 2020

8. Návrh na schválenie čerpania dlhodobého úveru v sume 5 416 000 eur na kapitálové výdavky roku 2021 a 2022

9. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2021

10. Poskytnutie dotácií športovým klubom

11. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

12. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Prístup k pitnej vode v meste Spišská Nová Ves

13. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

14. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2020

15. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11. Spišská Nová Ves

16. Žiadosť o súhlas mesta Spišská Nová Ves pre zriadenie súkromnej materskej školy Slniečko zaradenej do siete škôl a školských zariadení SR a zriadenie školskej jedálne

17. Zriadenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy v ZŠ, Lipová 11, Spišská Nová Ves

18. Schválenie zadania pre spracovanie Zmien a doplnkov 6/2021 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves

19. Správa o výsledkoch kontroly

20. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

21. Interpelácie

Záver