Zasadnutie konané 24. 9. 2020

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania 

4. Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., r. s. p.

5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

6. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019

7. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2020 a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2020

8. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020

9. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020

10. Prehľad o schválených dotáciách k 31. 8. 2020

11. Monitorovacia správa o plnení Rozvojového plánu mesta Sp. Nová Ves k 31. 12. 2019

12. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

13. VZN č. 4/2020 o určení názvu novej ulice – Gerlachovská

14. Správa o výsledkoch kontroly

15. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe základných škôl mesta Spišská Nová Ves

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

18. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta  v správe STEZ

19. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta  v správe Domova dôchodcov SNV

20. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

21. Interpelácie

Záver