Zasadnutie konané 17. 7. 2020

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovatel'ov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Schválenie spolufinancovania projektu Smart technológie pre moderné mesto Spišská Nová Ves

5. Súhlas so spolufinancovaním projektu Revitalizácia atletického štadióna a poverenie primátora k podpisu zmluvy so Slovenským atletickým zväzom


6. Interpelácie