Zasadnutie konané 20. 2. 2020

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a do mestskej školskej rady

5. Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole so sídlom na Ul. Komenského 3, Smižany

6. Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole Povýšenia sv. Kríža, Smižany

7. Zmena štatútu Správy školských zariadení

8. Návrh investícií spoločnosti eurobus, a. s., Košice na roky 2020 a 2021

9. Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

10. Informácia o výsledku kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne - meste Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ vykonanej NKÚ od 12. 6. 2019 – 15. 11. 2019 a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

11. Informácia o príprave zmien územného plánu

12. Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

14. Správa o výsledkoch kontroly

15. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

16. Interpelácie