Zasadnutie konané 8. 10. 2019

Program: 

1.       Otvorenie

2.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.       Návrh na schválenie programu rokovania

4        Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

5.       Záver