Podnikateľ

Podnikanie - všeobecné informácie >>

Pod pojmom podnikanie rozumieme sústavnú činnosť, ktorú vykonáva samostatne podnikateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikať môžu jednotlivci (fyzické osoby), ako aj obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom môže byť osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Podnikateľom je tiež osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Mnoho ľudí však oficiálne podniká aj na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, napr. lekári, lekárnici, veterinári, advokáti, komerční právnici, notári, znalci, tlmočníci, overovatelia, daňoví poradcovia, atď. Takíto podnikatelia musia byť zapísaní v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, resp. ministerstvo.

Z hľadiska organizačných foriem, na Slovensku sa dá podnikať ako:

Podnikanie fyzických osôb sa riadi Živnostenským zákonom č. 455/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Právnické osoby podnikajú prostredníctvom obchodných spoločností. Obchodnou spoločnosťou môže byť verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, alebo družstvo.

V osobných spoločnostiach spoločníci ručia celým svojím majetkom, aj neobchodným, a zúčastňujú sa na podnikaní osobne. V kapitálových spoločnostiach spoločníci ručia len obchodným majetkom, nemusia sa zúčastňovať na podnikaní.

Ako začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia

1. krok: VYBRAŤ SI PREDMET PODNIKANIA

Živnostenský zákon vo svojich prílohách č. 1, 2 uvádza zoznam remeselných a viazaných živností spolu s uvedením preukázania osobitnej odbornej spôsobilosti.

Voľné živnosti nie sú uvedené v zákone, podnikateľským subjektom odporúčame, aby pri voľbe voľných živností vychádzali zo "Zoznamu odporúčaných označení voľných živností a ich bližšieho vymedzenia", ktorý je publikovaný na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR. Budúci podnikatelia tam nájdu aj vymedzenie obsahu remeselných živnosti.

Bližšie informácie, resp. poradenskú činnosť poskytnú začínajúcim podnikateľom zamestnanci Okresného úradu, odboru živnostenského podnikania. Pracovisko odboru sa nachádza v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí č. 5.

2. krok: NAVŠTÍVIŤ ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD (príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania)

Keď máte určitú predstavu o tom, v akých predmetoch chcete podnikať, je potrebné navštíviť živnostenský úrad podľa bydliska fyzickej osoby a sídla právnickej osoby a ohlásiť živnosť. Fyzickým osobám a už zapísaným právnickým osobám živnosť vzniká dňom ohlásenia (prípadne neskorším dňom, ktorý tieto osoby pri ohlásení uvedú), ak je ohlásenie úplné tzn. ak:

Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti môže uviesť aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.

Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa osobitného zákona pre návrh na zápis údajov do obchodného registra.

Výpis z registra trestov zabezpečí živnostenský úrad bezplatne po uvedení všetkých potrebných údajov.

Fyzická osoba sa pri podaní živnosti preukazuje občianskym preukazom.

3. krok: NAVŠTÍVIŤ ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD - prevziať osvedčenie o živnostenskom podnikaní

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky náležitosti podania a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Živnostenské oprávnenie si podnikateľ preberá osobne na živnostenskom úrade, príp. na žiadosť aj poštovou zásielkou.

Úrad živnostníka zaregistruje do Centrálneho živnostenského registra Slovenskej republiky.

Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré

sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohto krajského súdu.

Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania.