Zasadnutie konané 7. 2. 2019

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

6. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

8. Zriadenie mestských výborov a voľba ich členov

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení a do mestskej školskej rady

10. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

11. Zastupovanie mesta ako člena v OO CR Slovenský raj & Spiš

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

13. Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2019

14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

      Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností - dodatok

15. Interpelácie, otázky poslancov

16. Záver