Zasadnutie konané 19. 7. 2018

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017

6. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

7. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 – 2022

8. Školský korčuliarsky program v súčinnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja

9. Správa o výsledku následnej kontroly

10. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

11. Záver