VZN 6 2003 - o čistote mesta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES číslo 6/2003 O ČISTOTE MESTA

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na základe § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre mesto Spišská Nová Ves toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves o čistote mesta.

Článok 1
Účel

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ďalej len nariadenia je:
Zabezpečenie jednotného postupu v záujme udržiavania čistoty na území mesta Spišská Nová Ves, stanovenie práv a povinností všetkých subjektov (právnických a fyzických osôb) v procese, týkajúceho sa čistoty mesta Spišská Nová Ves.

Článok 2
Základné pojmy

Verejné priestranstvo mesta - sú všetky plochy, ktoré podľa svojho účelového určenia slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä miestne komunikácie, mosty, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, cintoríny, verejne prístupná zeleň, detské ihriská, pieskoviská, korytá,  nábrežia vodných tokov a nádrží, fontány, ako aj ostatné plochy nezverené do správy iným právnickým alebo fyzickým osobám.

Zvláštne (osobitné ) užívanie verejného priestranstva:
 - vykonávanie stavebných prác
 - zvláštne stavebné práce - rozkopávky
 - letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami
 - kolotoče a lunaparky

Čistenie a udržiavanie verejného priestranstva mesta je jeho zametanie, umývanie,
odstraňovanie blata, odpadkov, iných nečistôt, buriny,a tiež kosenie a zimná údržba.

Článok 3
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev

Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev, je spoločnou záležitosťou všetkých právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta, ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Spišská Nová Ves.
V záujme zdravia verejného poriadku bezpečnosti občanov a pre udržanie pozitívnych estetických kvalít života sa zakazuje:

Článok 4
Udržiavanie čistoty vodných tokov

V záujme udržiavania čistoty vodných tokov je zakázané:

Článok 5
Podmienky prevádzky motorových vozidiel

Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla, alebo na náklade, ktorá môže viesť k znečisteniu verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v ďalšej jazde pokračovať len po odstránení závady. Prípadne vzniknuté znečistenie je povinný odstrániť na vlastné  náklady.
Neplatené a platené parkoviská čistí organizácia, poverená zabezpečovaním čistoty na vymedzenom území.

Subjekt vykonávajúci stavebné, poľnohospodárske a iné práce, je povinný zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu, alebo verejné priestranstvo.

Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves je zakázané:

Článok 6
Vykladanie a nakladanie tovaru, výrobkov, obalov a iných materiálov

Zastaviť pri vykladaní a nakladaní materiálov a výrobkov na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, ak to nie je možné vykonať na inom mieste (dvor a pod.). Naloženie a zloženie materiálov musí byť v čo najkratšom čase.
Zakazuje sa vykladanie nepotrebných predmetov, alebo kovového šrotu na verejných priestranstvách.
Zberné nádoby na domový odpad musia byť umiestňované na vyhradených miestach. Na chodníkoch môžu byť ponechané len na nevyhnutne potrebný čas pred vyprázdnením. Po vyprázdnení sa musia uložiť späť na vyhradené miesto čo najskôr.


Článok 7
Podmienky pre osobitné užívanie verejných priestranstiev

Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než na aké je určené, je možné len na základe platného povolenia.

1. Vykonávanie stavebných prác:

Tieto musia byť vykonávané v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. §43 i ods 3.
Pri búraní stavieb, tehlu, škridlu a iný materiál spúšťať iba pomocou krytých žľabov umiestnených nad úroveň terénu, aby nedošlo k prášeniu a úrazu. Spúšťať iným spôsobom sa zakazuje.

2. Zvláštne stavebné práce - rozkopávky:

Tieto sa môžu realizovať len na základe vydaného a schváleného územného rozhodnutia a za dodržania v ňom stanovených záväzných podmienok.
Ochranu zelene pri stavebnej činnosti, podmienky zásahu do verejnej zelene rieši VZN
č. 7/2003 §§ 7 a 9.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá zasahuje do verejného priestranstva - oprava pri havárii, je povinná ohlásiť zásah Mestskému úradu do 48 hod. Povolenie sa vydá dodatočne.
Plocha rozkopávky je uvedená do pôvodného stavu na náklady vykonávateľa v zmysle podmienok, stanovených povoľujúcim orgánom.

3. Letné stolovanie pred reštauračnými zariadeniami, kolotoče,  lunaparky

Držiteľ povolenia, okrem iného je povinný:

Zabrániť poškodeniu užívaného verejného priestranstva a jeho zariadení. Prípadné znečistenie odstrániť a upraviť aj priľahlé plochy.
Vylepovať plagáty, umiestňovať reklamy, pútače a iné zariadenia len na  miesta  vyhradené Mestským úradom.

Článok 8
Zodpovednosť

Za čistenie a čistotu verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedajú fyzické a právnické osoby, ktorým prislúcha správa alebo údržba verejných priestranstiev.

Článok  9
Povinnosti vlastníka, správcu alebo užívateľa

1. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný:

Udržiavať čistotu celej nehnuteľnosti (dvor, podchody, vonkajšie schody).
Zabezpečiť odstránenie náletových drevín min. 2 x ročne.
Riadne a včasne očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí v zastavanom území s cestou  alebo miestnou komunikáciou.
Čistiť chodník, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou ak je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Nerozhoduje, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený i samotný chodník. Za chodník sa považujú schody a cesta upravená v podobe schodov.
Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky, alebo komunikácie je zreteľne výškovo, alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie je vyznačený, treba čistiť pruh šírky min. 2 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
Chodníky sa musia čistiť denne, vrátane sobôt ,nedieľ a sviatkov. Ak napadne sneh v noci, alebo ak sa v noci vytvára námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom (piesok, drvina).

2. Vlastníci garáží sú povinní udržiavať čistotu prístupových komunikácií medzi garážami a najbližším územím (min. 2 m okolo garáže).
3. Vlastníci, správcovia stánkov a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, v okruhu 3 m od týchto zariadení. Ďalej sú povinní zabezpečiť dostatok odpadkových košov, ktoré musia včas vyprázdňovať do osobitne objednaných zberných nádob.
4. Prevádzkovatelia obchodov, reštaurácií,letných terasových zariadení, kultúrnych zariadení a kín sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok vo svojom bezprostrednom okolí, najmenej 6 m okolo objektu, prípadne pozemku, vrátane prístupového chodníka.
5. Vlastník nehnuteľnosti (správca, užívateľ) dvorov, záhrad a ich plotov, hraničiacich s verejným priestranstvom, je povinný zabezpečiť ich tak, aby boli upravené, udržiavané, a nečistoty (blato, smeti, prach) neboli na verejné priestranstvo splachované (dažďom, polievaním), a aby neprekážali chodcom (konáre stromov) pri užívaní verejných priestranstiev.

Článok 10
Priestupky a sankcie

1. Porušovanie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia je priestupok, za ktorý môže byť zamestnancami Mestskej polície uložená fyzickým osobám bloková pokuta do výšky 33 eur. V rozkaznom konaní do 250eur. 
2. Obec môže za porušovanie ustanovení tohoto nariadenia uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638 eur (zákon č. 369/1991 Zb. §13 ods. 9).
3. Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie.
4. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

Článok 11
Kontrolná činnosť

Kontrolu tohoto nariadenia vykonávajú:
1. Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi - oddelenie komunálneho servisu.
2. Mestská polícia.
3. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi a členovia príslušných mestských výborov.
4. Členovia Komisie pre životné prostredie a verejný poriadok pri Mestskom zastupiteľstve v Sp. Novej Vsi.
5. Útvar hlavného kontrolóra.

Článok 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 1/1991 na udržanie čistoty a čistenie verejných komunikácií a verejných priestranstiev.
2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 6. 11. 2003
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli a platí na celom území mesta Spišská Nová Ves.

Mgr.  Anna Fedorová
primátorka mesta SNV