Zasadnutie konané 1. 2. 2018

Program:

 

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Poskytnutie dotácií športovým klubom

6. Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

7. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

8. Výstavba športového areálu Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi – podpora projektu

9. Záver