Zasadnutie konané 19. 10. 2017

Otvorenie
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2017
    Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2017

6. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017

7. VZN č. 4/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

8. VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby -  Dodatok č. 1

9. VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves

10. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

11. Úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Sp. Nová Ves 

12. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves

13. Nájom časti nebytových priestorov administratívnej budovy Futbalového štadióna, Ul. Ing. Kožucha 10, Sp. Nová Ves

14. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku v správe STEZ– mantinelové ohradenie Zimný štadión

15. Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

18. Návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta Spišská Nová Ves

19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

20. Správa o výsledku kontrol

21. Prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 – 2020 mesta Spišská Nová Ves

22. Informácia o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach

23. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

24. Záver