Zasadnutie konané 15. 12. 2016

Program: 


1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ

6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

7. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019

8. Poskytnutie dotácií pre šp. kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017

9. VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. VZN č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2008, ktorým sa vydáva domový poriadok

11. Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach

12. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

13. VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe CVČ, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

15. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe MKC, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

18. Správa o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok za rok 2016

19. Správa o výsledku kontrol

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

21. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

22. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

23. Interpelácie, otázky poslancov

24. Záver