Zasadnutie konané 20. 9. 2016

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Prezentácia aktualizovanej projektovej dokumentácie Regenerácie námestia IV. etapa – okolie Farského kostola, VI. etapa – parková časť pred Redutou a IX. etapa – Levočská ulica

6. Správa odbornej komisie o priebehu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia a jej závery podľa uznesenia MsZ č. 480/2014

7. Správa o hospodárení mesta Spišská  Nová Ves za 1. polrok 2016
Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2016

8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021

10. Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

11. Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

12. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej  listine Materskej školy Spišská Nová Ves, Potočná 9

13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves

15. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských  jasliach, školách a školských zariadeniach

16. Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2016

17. Správa o výsledku kontrol

18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
      Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - dodatok

19. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

20. Návrh na udelenie ocenení Košického samosprávneho kraja za mesto Sp. Nová Ves 

21. Interpelácie, otázky poslancov

22. Záver