Zasadnutie konané 16. 12. 2015

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ

6. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

8. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves 

9. VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves

10. Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM

11. VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov v meste Spišská Nová Ves

12. Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves

13. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov

14. Návrh na zriadenie komunitného centra

15. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj HDPE rúr a mikrotrubiek

16. Návrh na zmenu člena Mestského výboru č. 5 – sídlisko Západ

17. Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

18. Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves,

19. Vstup mesta Spišská Nová Ves do projektu KSK – Program technickej pomoci ELENA

20. Vyhodnotenie plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves za roky 2012 – 2015

21. Aktualizácia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves v zmysle novelizovanej legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a v oblasti Kohéznej politiky EÚ pre nové programové obdobie 2014 - 2020

22. Návrh Rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2016, 2017, 2018
      Návrh Programového rozpočtu na roky 2016 - 2018

23. Správa o výsledku kontrol

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

25. Zásady nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves - novelizácia

26. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

27. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

28. Interpelácie, otázky poslancov

29. Záver