Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2020

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Dlžníci uvedení podľa stavu pohľadávok k 31. 12. 2020, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €: