Zasadnutie konané 19. 2. 2015

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

6.       Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

7.       Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

8.       Metodický pokyn náplne činností komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi a mestských výborov zriadených v meste Spišská Nová Ves

9.       Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

10.    Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

11.    Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie cirkevnej MŠ do siete škôl

12.    Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v RŠK

13.    Monitorovacia správa o realizácii Akčného plánu ako súčasti Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020  k 31. 12. 2014

14.    Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

15.    Správa o výsledku kontrol

16.    Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

17.    Interpelácie,  otázky poslancov

18.    Záver