2012

Rozpočet mesta 2012 - 2014

schválený uznesením MsZ č. 128/2011 dňa 15. 12. 2011

1. zmena rozpočtu mesta 2012 - 2014

1. zmenu rozpočtu mesta Spišká Nová Ves na rok 2012

2. zmena rozpočtu mesta 2012

schválená MsZ v Spišskej Novej Vsi dňa 12. 7. 2012

3. zmena rozpočtu mesta 2012

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2012


Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012