Pridelenie súpisného čísla

Vybavuje

Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1
II. posch., č. dv. 24

 

 
Poplatky


Lehota vybavenia
30 dní


Potrebné doklady

- kolaudačné rozhodnutie (v prípade nekolaudovanej stavby stavebné povolenie);
- doklad o vlastníctve k pozemku (list vlastníctva);
- geometrický plán;
- zamerané adresné body;
- vyplnená žiadosť o pridelenie súpisného čísla.