VZN 1 2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013,
ktorým Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje
Mestskú políciu Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie,

ktorým zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves (ďalej len „mestská polícia“)

Úvodné ustanovenie

§ 1 Predmet nariadenia

  1. Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste Spišská Nová Ves; na plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení Mesta Spišská Nová Ves; z uznesení Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves a z rozhodnutí primátora Mesta Spišská Nová Ves týmto všeobecne záväzným nariadením Mesto Spišská Nová Ves zriaďuje poriadkový útvar mestskú políciu.

Základné ustanovenie 

§ 2 Organizácia mestskej polície

  1. Základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, riadenie, základné povinnosti, oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi, upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia 

§ 3 Účinnosť nariadenia

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 10. 9. 2013.

  2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení na zasadnutí dňa 26. 9. 2013, uznesením č. 369; všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 27. 9. 2013 a nadobúda účinnosť dňom 12. 10. 2013.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta