Zasadnutie konané 26. 9. 2013

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa za 1. polrok 2013,

Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012

6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

7. VZN mesta č. 1/2013 o Mestskej polícii Spišská Nová Ves

8. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov

10. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11

11. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16

12. Správa o výsledku kontrol

13. Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves - dodatok

14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

      Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - dodatok

15. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe CVČ Adam

16. Interpelácie, otázky poslancov

17. Záver