Poplatky za komunálne odpady

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves   

Miestny poplatok za komunálny odpad - fyzické osoby (FO)

Miestny poplatok za komunálny odpad - právnické osoby (PO)
Oznamovaciu povinnosť nemajú:
Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:

Termín oznamovacej povinností je do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

V prípade množstvového zberu sa výška poplatku upraví odo dňa, keď poplatník oznámi zmenu veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. Keďže ide o poskytnutie služby, spätne sa výška poplatku z dôvodu zmeny veľkosti nádoby a frekvencie vývozu upravovať nebude.


Tlačivá
 

Sadzby poplatku:

Podmienky pre zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a rozsah dokladov potrebných pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú ustanovené vo VZN č. 2/2016 a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016.
 

Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku
Poplatok fyzickým osobám je vyrubený rozhodnutím, v ktorom je určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 31. marca.


Poplatok je možné zaplatiť:


Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.