Daň za ubytovanie

Vybavuje:

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
Termín oznamovacej povinnosti je 15 dní odo dňa začatia alebo skončenie prevádzkovania tohto zariadenia.

Tlačivá nájdete na:

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení štvrťroka.

Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.


Daň je možné zaplatiť:

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.