Daň za užívanie verejného priestranstva

Vybavuje


Daň za užívanie verejného priestranstva

  1. umiestnenie stavebného zariadenia,
  2. umiestnenie skládky,
  3. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto).

Tlačivá


Predmetom dane sú:

Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves


Daň je možné zaplatiť:

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.