Zasadnutie konané 17. 12. 2012

Program:

1.    Otvorenie

2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.    Návrh na schválenie programu rokovania

5.    Plnenie uznesení MsZ

6.    VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4./2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
       za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7.    Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

8.    Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015     

9.    Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta

10.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou, SNV

11.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, SNV

12.  VZN o pridelení dotácie pre školy a školské zariadenia na území mesta pre rok
       2013

13.  Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení

14.  Návrh zmluvy o pričlenení obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves

15.  Vyradenie dlhodobého hmotného a dlhodobého drobného majetku STEZ

16.  Vyradenie dlhodobého hmotného a dlhodobého drobného majetku MKC

17.  Návrh na zrušenie VZN č. 4/1994 o chove zvierat

18.  Zrušenie členstva mesta v niektorých záujmových združeniach

19.  Podpora investičného zámeru alternatívneho spôsobu vykurovania

20.  Správa o výsledku kontrol

21.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013

22.  Prehľad poskytnutých dotácií za rok 2012

23.  Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2013

24.  Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

25.  Interpelácie, otázky poslancov

26.  Záver