Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Vybavuje:

Všeobecné informácie

Zdroj

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - vybavenie súhlasov pre občana

Malé zdroje  znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO), s ktorými sa občan najčastejšie  stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol, alebo skupina kotlov)  na spaľovanie palív, t. j. každý kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa  považujú tie ktorých príkon je do 300 kW.  

AKÉ SÚHLASY SA PRE MZZO VYDÁVAJÚ:

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS:

Vyplnením príslušného tlačiva, ktoré je k dispozícii na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku a doložením podkladov, ktoré sú na tlačive vyznačené.

 

Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:

UPOZORŇUJEME!

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA - každoročne do 15. 2.

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie ÚP aSP oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok -  v termíne najneskôr do 15. 2. nasledujúceho roku.

K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za uplynulý rok od jeho dodávateľa.

Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je Mesto povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.