Sobáš

Uzavretie manželstva - sobáš

 

Vybavuje: Matričný úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 12 Spišská Nová Ves 


Pred uzavretím manželstva musia snúbenci vyplniť a podaťŽiadosť o uzavretie manželstva“ (ďalej len Žiadosť). Tlačivo Žiadosti obdržíte na Matričnom úrade alebo si ho môžete vytlačiť = Príloha 1. Snúbenci vypĺňajú 1. a 2. stranu žiadosti. Žiadosť sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom, nepoužívajú sa skratky a podáva sa na príslušnom matričnom úrade (VZOR vyplnenia = Príloha 2):  

- v prípade uzavretia civilného sobáša sa žiadosť podáva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na Matričnom úrade v Spišskej Novej Vsi môžu podať Žiadosť snúbenci, ak má aspoň jeden z nich trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves alebo v niektorej z obcí Danišovce, Harichovce, Hnilčík, Hnilec, Iliašovce, Lieskovany, Mlynky, Smižany, Spišské Tomášovce a Teplička.

- v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa Žiadosť podáva na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Termín a hodinu uzavretia civilného sobáša je možné dohodnúť až po podaní žiadosti a jej prijatí matričným úradom.

Prílohy

Príloha 1 - ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo [rtf]

Príloha 1 - ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - tlačivo [PDF]

UPOZORNENIE:  Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť vytlačená na papieri formátu A3, pretože všetky štyri strany Žiadosti musia byť nerozlučne spojené!

Príloha 2 - ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia [PDF]

Príloha 2 - ŽIADOSŤ o uzavretie manželstva - VZOR vyplnenia [rtf]

 

A) Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu snúbenci potrebujú:

- platné občianske preukazy alebo platné cestovné pasy,

- originály rodných listov,

- originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená,

- originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova,

- originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec,

- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo,

- v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine, tak tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte" vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.


Poplatky:
 

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie: v prípade úplnosti dokladov podanie Žiadosti na počkanie

Zákonná úprava:

§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

 

Upozornenia týkajúce sa SOBÁŠNEHO LISTU:

- v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva,

- v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18 po predložení preukazu totožnosti.

- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/41 76 382.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

B) Uzavretie manželstva štátneho občana SR s cudzincom

K vybaveniu potrebujete:

Štátny občan SR:

- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas,

- originál rodného listu,

- originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená,

- originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova,

- originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenice, pri ktorých nebol určený otec,

- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo,

- v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu,

Cudzinec:

- platný cestovný pas (občan niektorého členského štátu EÚ môže predložiť aj preukaz totožnosti platný v danom štáte),

- úradne preložený originál rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami,

- úradne preložený originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je cudzinec rozvedený – rozvedená aj s príslušnými legalizačnými doložkami,

- úradne preložený originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je  cudzinec vdovec – vdova aj s príslušnými legalizačnými doložkami,

- originál dokladu o pobyte aj s príslušnými legalizačnými doložkami,

- originál dokladu o osobnom stave aj s príslušnými legalizačnými doložkami.

Upozornenie:

- Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná na Matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva,

- doklady o spôsobilosti na uzavretie manželstva, o pobyte a o osobnom stave nesmú byť v deň uzavretia staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania,

- všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,

POZNÁMKA: neprekladajú sa doklady vyhotovené v v českom jazyku.

-  v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk snúbenci si musia zabezpečiť k obradu sobáša súdneho tlmočníka, v prípade ak sa nejedná o súdneho tlmočníka, tak sa tento tlmočník osobne dostaví na Matričný úrad (so sebou donesie preukaz totožnosti), kde podpíše „SĽUB tlmočníka“.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

Poplatky:   

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie: v prípade úplnosti dokladov podanie Žiadosti na počkanie

Zákonná úprava:

§ 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

Upozornenia týkajúce sa SOBÁŠNEHO LISTU:

- v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva,

- v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18, po predložení preukazu totožnosti.

- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel.053/41 76 382.

C) Uzavretie manželstva na inom než príslušnom Matričnom úrade (na základe povolenia - DELEGÁCIE)

K vybaveniu potrebujete:

- doklady uvedené v bode A) alebo B),

- Žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným Matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov,

- Povolenie príslušného Matričného úradu (Delegáciu) podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, na uzavretie manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom.

Poplatky:

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.

Zákonná úprava:

§ 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

§ 29 ods. 2 Vyhlášky MV SR č.3 02/1994 Z. z.

Upozornenie:

- Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves a sobáš sa má konať v matričnom obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento Matričný úrad požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom.

- Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade v Spišskej Novej Vsi a zároveň Matričný úrad Spišská Nová Ves požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom.

D) Vydanie duplikátu sobášneho listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty sobášnych listov pre osoby, ktoré uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Upozornenie:

- od 1. 10. 2015 duplikát sobášneho listu občana, ktorý mal sobáš na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!

- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18,

- o vydanie matričných dokladov od 1. 10. 1895 do 31. 12. 1916 je potrebné požiadať Štátny archív v Košiciach - pracovisko Archív Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves, Letná 67,

- o vydanie matričných dokladov pred 1. 10. 1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,

- legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/41 76 382. 

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

Poplatok: 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 

E) Zápis uzavretia manželstva občana SR v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Popis:

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú uzavretia manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete
na www.minv.sk.

K vybaveniu potrebujete:

- originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného sobášneho listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)

- vyplnený Zápis o uzavretí manželstva = Príloha 4 (v prípade, že tento Zápis nemáte pripravený, tak je potrebné mať so sebou tieto údaje: rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia rodičov partnera/ky, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov)

- kópiu rodného listu žiadateľa/ky,

- kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa/ky,

- rozvedená nevesta a zároveň štátna občianka SR predloží aj kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva,

- v prípade ak nevesta žiada o vydanie sobášneho listu s novým priezviskom bez prípony slovenského prechyľovania tak predloží aj vyplnenú „Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania“ = Príloha 5

Upozornenie:

- Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!

- legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie sobášneho listu v zahraničí na origináli sobášneho listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,

- duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Vyžiadanie duplikátov na Osobitnej matrike si manželia zabezpečujú sami.

- DOBRÁ RADA: vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby manželia poslali originál zahraničného sobášneho listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského sobášneho listu za nich tak, aby po príchode manželov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský sobášny list.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk. 

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

- VŠF k rodným listom vydaným Osobitnou matrikou môže pripojiť iba osobitná matrika !

Lehota vybavenia: do 3 mesiacov od podania žiadosti.

Poplatky: 

Zákonná úprava: § 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Prílohy

 

F) Uzavretie manželstva v zahraničí – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Popis:

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydávaOsvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva“. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na Matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR a Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

K vybaveniu potrebujete:

- občiansky preukaz alebo cestovný pas žiadateľa/ky,

Lehota vybavenia: Na počkanie

Poplatok: 5,00 € za jedno Potvrdenie, uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

 

§ 1   Predmet nariadenia

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:

a) sobášne dni a sobášne hodiny,

b) výšku úhrady nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene a/alebo mimo určené sobášne dni a hodiny.

§ 2   Vymedzenie pôsobnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky sobášne obrady, ktoré sú v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

§ 3   Všeobecné ustanovenia

1. Obrad uzavretia manželstva (sobášny obrad) sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine.

2. Obrad uzavretia manželstva prebieha za účasti sobášiaceho, matrikára a je sprevádzaný hudobným sprievodom, spevom a recitáciou.

3. Za priebeh a vykonanie obradu manželstva zodpovedá sobášiaci.

4. Za správnosť a úplnosť dokladov zodpovedá matrikár.

5. Obrady sú vykonávané v obradnej sieni mesta. Manželstvo možno uzatvoriť aj na inom vhodnom mieste, ak bude dodržaná záruka zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, a zároveň s tým sobášiaci súhlasí.

§ 4   Sobášne dni a hodiny

1. Manželstvo sa uzatvára v určenej dobe.

2. Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny:

a) piatok od 12.00 do 15.00 h,

b) sobota od 14.00 do 19.00 h.

3. Sobáše mimo obradnej siene je možné vykonať v čase od 16.00 h.

4. Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky.

§ 5 Úhrada nákladov za sobáše mimo obradnú sieň a mimo určené sobášne dni a hodiny

1. Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu určených týmto VZN.

2. Správny poplatok  spolu s úhradou nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu vyberá príslušný matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzatvára. Poplatok a úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa vyberá len od jedného zo snúbencov.

3. Úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa stanovuje takto:

a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas                      100,00 €

b) za sobáš mimo obradnej siene                                            200,00 €

§ 6   Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 29. 11. 2017.

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení na zasadnutí dňa 14. 12. 2017 pod č. 395/2017; Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2017 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta