Postup mesta Spišská Nová Ves pri vybavení žiadosti žiadateľa

Postúpenie žiadosti

Spôsob sprístupnenia informácií je najmä

Lehoty na vybavenie žiadosti

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia