VzN 2 2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 2/2011

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská Nová Ves.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou v zmysle § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z.

§ 2

Uloženie povinnosti

1.                     Na základe Povodňového plánu záchranných prác Mesta Spišská Nová Ves a vyhodnotenia opatrení povodňovej situácie z prechádzajúcich období na vodných tokoch Hornád, Levočský potok, Holubnica, Brusník a Hlinica, sú povinní povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov do 31. 5. 2011 vypracovať a aktualizovať tieto právnické osoby:

 

-     Imbiz, s. r. o., Mlynská 39, Spišská Nová Ves

-     Imbiz, s. r. o., Mlynská 39, Spišská Nová Ves,  Obchodné centrum Madaras

-     ZOO, Sadová 6, Spišská Nová Ves

-     Embraco Slovakia, s. r. o.,  Odorínska cesta 2, Spišská Nová Ves

-     Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves

      predajňa Citroën, Sadová 11, Spišská Nová Ves

-     Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, Poprad,  prevádzka  čistička odpadových vôd, Podskala 71, Spišská Nová Ves.

2.         Vypracovaný povodňový plán právnických a fyzických osôb – podnikateľov tvorí súčasť povodňového plánu mesta. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác a tento každoročne do 31. júla predkladá Mestu Spišská Nová Ves.

 

§ 3

Obsah povodňového plánu 

 

Obsah povodňového plánu právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta  ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR  č. 261/2010 Z. z. v prílohe č. 4.    

 

§ 4
Priestupky

 

1.         Nesplnenie povinnosti uloženej v § 2 tohto nariadenia je priestupkom na úseku ochrany pred povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

2.         Tieto priestupky  prejednáva  Mesto  Spišská Nová Ves  v správnom konaní s možnosťou  uloženia  pokuty  do 1 700 eur.

3.         Výnos z pokút je príjmom Mesta Spišská Nová Ves.

 

§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.         Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta Spišská Nová Ves bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta na pripomienkovanie občanom dňa 30. marca 2011.

2.         Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta Spišská Nová Ves schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením číslo 42/2011 dňa  14. apríla 2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

PhDr. Ján Volný, PhD.

      primátor mesta