Zasadnutie, konané 12. 8. 2010

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
  3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  4. Návrh na schválenie programu rokovania
  5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
  6. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení zriadených na území mesta SNV
  7. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
  8. Záver