Zasadnutie, konané 29. 4. 2010

27. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Správa o výsledku kontrol

6. Voľba prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi

7. Výstavba garážových boxov na sídl. Mier - prejednanie podmienok spolufinancovania stavby

8. Správa o zahraničných služobných cestách za rok 2009

9. VZN č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves

10. VZN č. 2/2010 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová Ves

11. VZN č. 3/2010 o určení názvu ulice

12. Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2009

 13. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2010

14. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku Mesta Spišská Nová Ves

15. Informácia o situácii v Hoteli Metropol, a. s., Spišská Nová Ves

16. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

17. Interpelácie, otázky poslancov

18. Záver