Zasadnutie konané 22. 12. 2009

13. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

P r o g r a m:

1.  Otvorenie

2.  Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.  Návrh na schválenie programu rokovania

5.  Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012

6.  Záver