Vianočný trh

VIANOČNÝ TRH


Názov akcie:                 
 Vianočný trh

Usporiadateľ:                Mesto Spišská Nová Ves


Kontakty: 
                      Mestský úrad
                                       Štefánikovo námestie 1
                                       052 70  Spišská Nová Ves

                                       T.: 053/415 21 27
                                       E-mail:
brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Trhové miesta:              Spišská Nová Ves - Letná ulica
                                       (cestná komunikácia a pešia zóna - ďalej len
                                       "trhové miesto")

 

Účastníci                    

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a organizačného poriadku.

Podmienky        

      1.  Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

       2. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Vianočného trhu nepovoľuje.

       3. Vianočný trh je organizovaný formou prihlášok. Na základe prihlášok budú prideľované trhové miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne alebo osobne požiadali o prihlášku (účasť) na Vianočnom trhu, v termíne do 20. 10. 2019. Na každý trh sa podáva samostatná žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

       4. Ďalšie podmienky a povinnosti účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku a v prílohe, ktoré sa žiadateľom doručujú spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej v termíne do 20. 10. 2019 a výberu účastníkov s prihliadnutím na kapacitné možnosti.