Alabastrové námestie - Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Urbanisticko - architektonický návrh priestorovej štruktúry námestia

Zodpovedný subjekt vyhotovenia dokumentácie:
ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r .o.
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 2
Ing. arch. Michal Gaj, konateľ / riaditeľ spoločnosti
Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ spoločnosti
Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ spoločnosti.

Ideové urbanisticko-architektonické riešenie námestia v Novoveskej Hute je

pripravované ako dôležitý východiskový podklad pre reguláciu územného rozvoja
a projektovú prípravu budúcej realizácie navrhovanej funkčno-priestorovej koncepcie.
Hlavným cieľom koncepčného riešenia je príprava a optimalizácia možného urbanisticko-architektonického zhodnotenia predmetného verejného priestoru pre
plnohodnotné polyfunkčné využitie.

Ústredným problémom je reanimácia a harmonické, kontinuálne zapojenie v súčasnosti degradovaného verejného priestoru do širšieho urbanistického kontextu Novoveskej Huty ako plnohodnotnej súčasti mesta Spišská Nová Ves, so strategickým cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Sídlo Novoveská Huta je miestnou časťou okresného mesta Spišská Nová Ves. Vzdialená
od jeho centrálnej časti je 6 km juhozápadne. Hlavný dopravný prístup je po ceste II/533 smer Rožňava.

Dnešný priestor námest ia historicky vznikol v mieste dopravného prístupu do Novoveskej Huty a kríženia komunikácií vyššieho a miestneho významu. V minulosti bol tento priestor vyprofilovaný oddychovými aktivitami na báze kúpeľov a tiež hospodárskymi aktivitami - ťažby dreva a nerastných surovín. V súčasnom období, v súlade s územno-plánovacou predikciou ÚPN mesta Spišská Nová Ves, vývoj Novoveskej Huty ako mestskej časti smeruje k výraznému posilneniu rozvojových aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Riešené územie je centrálnou časťou Novoveskej Huty, juhovýchodne vedie cesta
II/533, tangenciálne k riešenej zóne. Dopravnú obsluhu zabezpečujú miestne komunikácie, a to ulice Rybničná, Slnečná a ul. Sadrovcová. Ulice Rybničná a Slnečná obkolesujú zónu, pričom úsek Sadrovcovej ul. medzi cestou I I/533 a ul. Rybničnou pretína riešené územie.

Organizácia dopravy je v tomto priestore chaotická. Uvedené miestne komunikácie majú nepriaznivé šírkové usporiadanie a povrch vozoviek je takmer prašný.
Šírkové usporiadanie cesty II/533 je vyhovujúce, šírka vozoviek miestnych komunikácií je nevyhovujúca a nezodpovedá kategorizácii v zmysle STN 73 6110.

Vzhľadom na prašnosť, hlučnosť a vnímanie frekventovanej dopravy po Novoveskej ceste II/533 je pot rebné vo vzťahu k návrhu námestia vytvoriť estetickú a funkčnú protikol íznu, protihlukovú a optickú bariéru. Mala by plniť úlohu ochrany proti týmto uvedeným negatívnym vplyvom.

Funkčne dôležitými a hodnotnými existujúcimi priestorovo-tvornými objektmi sú Motorest Poľovník, budova Pošty, stará autobusová garáž a starý kamenný most. Nevyhovujúcim a nefunkčným objektom je drevostavba – veľký stánok bývalého obchodíku na juhozápadnej strane námestia v dotyku so starou autobusovou garážou. Je potrebné nahradi ť ju novou štruktúrou a zmysluplne dotvoriť obraz budúceho námestia s ponechaním priehľadu na kostol.

Urbanisticko-architektonický návrh priestorovej štruktúry námestia M1:500

Bezprostredný kontakt (Alabastrového) námestia s Novoveskou a Hnileckou cestou, ako segmentmi štátnej cesty II/533 významnej z hľadiska cestovného ruchu, ako aj väzby na významnejšie miestne dopravné komunikácie (ulice Sadrovcová, Slnečná, Rybničná) s perspektívou obsluhy rozvojových lokalít CR na území Novoveskej Huty predurčujú priestor námestia ako záchytný turistický bod s potrebou situovania:

Dôležitým kompozičným a funkčno-priestorovým elementom priestoru (Alabastrového) námestia je vodný tok Dubnica s pot rebnou nábrežnou úpravou a zapojením do priestorovej štruktúry námestia v bezkolíznom vzťahu s cestou II/533.

Priestorová vizualizácia