Zriadenie studne, žumpy

Vybavuje:

 

Zriadenie vodohospodárskeho diela - žumpy

Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe - domová žumpa.

Vyjadrenie je potrebné pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS: 

Vyplnením príslušného tlačiva a doložením podkladov:

Zriadenie vodohospodárskeho diela - studne

Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva rozhodnutie - povolenie na zriadenie vodnej stavby - studne podľa § 26 ods. 2. V povolení určí záväzné podmienky na uskutočnenie stavby a užívanie stavby.

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS: 

Vyplnením príslušného tlačiva a doložením podkladov:

Tlačivá: