Zasadnutie konané 23. 4. 2009

Správa o výsledku kontrol za I. štvrťrok 2009

Zásady kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou

Správa o zahraničných služobných cestách za rok 2008

Žiadosť KSK o zrušenie jednej z podmienok MsZ v Spišskej Novej Vsi pre vstup strategického investora do NsP v Spišskej Novej Vsi

Organizačný poriadok ZOO

Návrh zmeny Organizačnej štruktúry MsÚ Spišská Nová Ves

Návrh plánu hlavných úloh mestských výborov na rok 2009
 
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2008

 

Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2008

Rozpočtové opatrenia – viazanie výdavkov rozpočtu mesta

Návrh Zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves

Menovanie predsedu Komisie kontroly pri MsZ v Spišskej Novej Vsi

Plán opráv a investícií v Priemyselnom parku na rok 2009

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

Informatívna správa o príprave výstavby Most Matuškova ulica Spišská Nová Ves

Kofinancovanie projektu: Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a gastroodpadu v meste Spišská Nová Ves